Skip to main content

Algemene voorwaarden van toepassing op externe dienstverleners wanneer deze samenwerken met Pelle & Company.

De algemene voorwaarden zijn een overeenkomst in juridische zin tussen de ontvanger en verstrekker, Pelle & Company – Consultants, Betferkerklaan 141, 8200 Brugge (Ondernemingsnummer 0836.527.109) van vertrouwelijke informatie. In geval van geschil tussen de partijen zullen de algemene voorwaarden bijgevolg dienen als basis om de rechten en plichten van iedere partij te bepalen.

Deze overeenkomst is van toepassing op alle samenwerkingen met Pelle & Company en door de samenwerking aan te gaan wordt deze overeenkomst aanvaard door de andere partij en erkent deze partij dat de overeenkomst voorrang heeft op alle andere overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk. Alleen Pelle & Company kan zich beroepen op de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst. Alle intellectuele eigendomsrechten uit de samenwerking gaan automatisch over naar Pelle & Company.

1 Definities en interpretatie

1.1 Begrippen in deze algemene voorwaarden die met een beginhoofdletter zijn aangeduid, hebben de volgende betekenis:

Ontvanger betekent een Partij die Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkerontvangt;

Verstrekker betekent een Partij die Vertrouwelijke Informatie aan de Ontvanger,verstrekt, in casu Pelle & Company – Consultants

Vertrouwelijke Informatie betekent alle informatie met betrekking tot deze Overeenkomst en de Verstrekker, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar activiteiten, plannen en/of technologie, technische informatie, uitvindingen, methoden, plannen, processen, specificaties, kenmerken, ruwe data, registers, databases, apparatuur, knowhow, ervaringen en handelsgeheimen, marketing, sales, klanten, leveranciers, consultants, relatie en ontwikkelingsinformatie, operationele, prestatie- en kosteninformatie, computer programmeertechnieken zowel in materiële als in immateriële vorm, codes (waaronder sourcecodes) en alle media of openbaarmakingen van de bovenstaande informatie en technieken, waaronder ook begrepen, geschreven businessplannen, octrooien en octrooiaanvragen, subsidieaanvragen, notities en memoranda alsmede ‘bedrijfsgeheimen’ in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, hetzij schriftelijk of mondeling, in of langs elektronische weg opgeslagen of onderhouden.

2 Verplichting tot geheimhouding

2.1 De Ontvanger zal de Vertrouwelijke Informatie die ze heeft ontvangen van de Verstrekker strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen.

2.2 De Ontvanger zorgt ervoor dat ter voorkoming van openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie aan derden, de ontvangen Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming geniet als haar eigen Vertrouwelijke Informatie. De Ontvanger garandeert hierbij minstens het beschermingsniveau dat van haar redelijkerwijs verwacht mag worden vanwege de aard van de informatie en de branchewaar Partijen actief in zijn.

2.3 De Vertrouwelijke Informatie blijft altijd het exclusieve eigendom van de Verstrekker. Alle Vertrouwelijke Informatie, in welke vorm dan ook, behoort derhalve toe aan de Verstrekker. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie geeft de Ontvanger geen rechten op die Vertrouwelijke Informatie.

2.4 De Ontvanger is slechts gerechtigd om Vertrouwelijke Informatie te openbaren aan haar personeel voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van het Project. De Ontvanger garandeert dat het personeel waaraan de Vertrouwelijke Informatie ter beschikking wordt gesteld zich zal houden aan de verplichting tot geheimhouding van de Ontvanger zoals opgenomen in deze Overeenkomst.

3 Uitzonderingen op de geheimhouding

3.1 De Ontvanger is niet verplicht tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie indien en voor zover de informatie:

3.1.1 publiekelijk bekend is, tenzij dit het gevolg is van een schending door de Ontvanger van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst;

3.1.2 openbaar is gemaakt door de Verstrekker waardoor het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie verloren is gegaan;

3.1.3 publiekelijk bekend is gemaakt door een bron die bevoegd was deze informatie te openbaren;

3.1.4 onafhankelijk van de Verstrekker is ontwikkeld door de Ontvanger, zonder dat sprake is van een schending van deze algemene voorwaarden jegens de Verstrekker;

3.1.5 vrijgegeven mocht worden van de Verstrekker en de Verstrekker de Ontvanger hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven;

3.1.6 door de wet of door een rechterlijke uitspraak verplicht bekendgemaakt moet worden.

3.2 De uitzonderingen onder Artikel 3.1 zullen Ontvanger niet ontslaan van de verplichting tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie omtrent deze algemene voorwaarden en de Verstrekker.

3.3 In het geval één van de Partijen wordt gedagvaard, een officieel verzoek krijgt of op een andere manier verplicht wordt door een gerechtelijke, administratieve, regelgevende of wetgevende instantie om de Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, dan dient die Partij de andere Partij zo spoedig als mogelijk hierover in te lichten, zodat de Partijen gezamenlijk de openbaarmaking vanVertrouwelijke Informatie kunnen proberen te voorkomen of andere passende maatregelen kunnen treffen tegen de openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie.

3.4 Als het niet mogelijk is een maatregel als bedoeld in Artikel 3.3 te treffen, dan mogen Partijen alleendat gedeelte van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maken waartoe zij wettelijke worden verplicht, op voorwaarde dat, voor zover dat bij wet is toegestaan, die Partij schriftelijk aangeeft aan de andere Partij welke Vertrouwelijke Informatie openbaar gemaakt moet worden. Partijen zullen hierbij zoveel als mogelijk overleggen over de timing en de inhoud van de openbaar te makenVertrouwelijke Informatie.

4 Gebruik en teruggave van Vertrouwelijke Informatie

4.1 De Ontvanger zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie werd verstrekt.

4.2 Het is de Ontvanger niet toegestaan om de Vertrouwelijke Informatie op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, zonder de schriftelijk toestemming van de Verstrekker en alleen voor zover vermenigvuldiging van de Vertrouwelijke Informatie nodig is in het kader van de samenwerking.

4.3 Bij beëindiging van de samenwerking zal de Ontvanger alle Vertrouwelijke Informatie (voor zover technisch uitvoerbaar) vernietigen, behalve voor zover de Ontvanger de Vertrouwelijke Informatie op grond van de wet of op grond van een uitspraak van een bevoegde gerechtelijke, overheids-, toezichthoudende of regelgevende instantie of in overeenstemming met geldende regelgeving, dientte bewaren.

4.4 Uit hoofde van deze algemene voorwaarden wordt geen patent, licentierecht, octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht overgedragen. Openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie leidt niet tot enige verplichting van de Verstrekker om de Ontvanger rechten te verlenen van welke aard dan ook.

5 Wervingsverbod

5.1 Gedurende de looptijd van de samenwerking zal geen van de Partijen:

5.1.1 direct of indirect contact zoeken met klanten en/of relaties van de andere Partij om die klanten en/of relaties te werven;

5.1.2 direct of indirect klanten en/of relaties van de andere Partij benaderen en/of verzoeken zich als klant en/of relatie terug te trekken of de relatie met de andere Partij (voortijdig) te beëindigen; of

5.1.3 werknemers, dienstverleners of leveranciers van de andere Partij bewegen of doen bewegen hun contactuele afspraken met de andere Partij te wijzigen of te beëindigen; of

5.1.4 een overeenkomst aan te gaan met werknemers of dienstverleners van de andere Partij.

6 Aanvullende bepalingen

Wanneer Pelle & Company beroep doet op externe dienstverleners of services worden de auteursrechten en licenties overgedragen aan Pelle & Company en dit voor onbeperkte duur. Het gaat dan om software, muziek, audiovisuele creaties, geschriften, foto’s die kunnen worden geëxploiteerd voor bioscoop, televisie, internet, (digitale) tijdschriften, boek en verkoop, verdeling of verhuur van software. De vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten en licenties is begrepen in de aanrekening van de globale vergoeding door de externe dienstverlener aan Pelle & Company, waardoor geen aanvullende vergoedingen verschuldigd zijn.

7 Aansprakelijkheid en boeteclausule

7.1 In het geval de Ontvanger in strijd handelt met deze algemene voorwaarden dan is de Ontvanger jegens de Verstrekker aansprakelijk voor alle schade die de Verstrekker lijdt als gevolg van deze inbreuk.

7.2 In het geval de Ontvanger in strijd handelt met deze algemene voorwaarden dan is de Ontvangerzonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan de Verstrekker van 150.000 euro per overtreding, onverminderd en naast het recht van de Verstrekker tot het vorderen van een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van de overtreding.

8 Duur en beëindiging

8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide Partijen een samenwerking aangaan en de bepalingen van artikel 1 tot en met 7 blijven verder werken ook na de beëindiging van de samenwerking.

8.2 Iedere Partij heeft het recht de uitwisseling van Vertrouwelijke Informatie door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij te beëindigen.